Zmluva o pôžičke

Zmluva je určená veriteľom alebo dlžníkom, ktorí chcú požiťať alebo si vypožičať nejakú peňažnú čiastku.

Zaškrtni ak vyberáš túto možnosť:
Titul:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Obec trvalého bydliska:
Ulica trvalého bydliska:
Čislo orientačné:
PSČ:
Názov banky:
Čislo účtu v tvare IBAN:Zaškrtni ak vyberáš túto možnosť:
Titul:
Meno:
Priezvisko:
Titul za menom:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:
Číslo OP:
Obec trvalého bydliska:
Ulica trvalého bydliska:
Čislo orientačné:
PSČ:

Výška pôžičky:
Slovom výška pôžičky:
Úrok (sumou ):?
Slovom výška úroku:
Celková suma aj s úrokom :
Slovom celková suma:


Vyber spôsob poskytnutia pôžičky

V hotovosti:
Bankovým prevodom:Zaškrtni ak vyberáš túto možnosť:
Dátum splatenia:

Miesto odovzdania a prevzatia vozidla: ?
Miesto uzatvorenia zmluvy:
Dátum uzatvorenia zmluvy:


Piata hlava
ZMLUVA O PÔŽIČKE
§ 657
Zmluvou o pôžičke prenecháva veriteľ dlžníkovi veci určené podľa druhu, najmä peniaze, a dlžník sa zaväzuje vrátiť po uplynutí dohodnutej doby veci rovnakého druhu.
§ 658
(1)
Pri peňažnej pôžičke možno dohodnúť úroky.
(2)
Pri nepeňažnej pôžičke možno dojednať namiesto úrokov plnenie primeraného väčšieho množstva alebo vecí lepšej akosti, spravidla toho istého druhu.X
Motorové vozidlá
Kúpna zmluva na motorové vozidlo
Darovacia zmluva na motorové vozidlo
Zmluva o nájme motorového vozidla
Iné
Zmluva o pôžičke
Domov-Zmluvy
Domov-Formiax-SK
Domov - Formiax