FORMIAX

 

Asperačná zásada podľa § 41 ods. 2 Trestného zákona

 

 

Hz = horná zvýšená

H = horná sadzba

D = dolná sadzba

ČO TO JE ?
Podľa § 41 ods.2 Trestného zákona ak súd ukladá úhrnný trest odňatia slobody za dva alebo viac úmyselných trestných činov, z ktorých aspoň jeden je zločinom, spáchaných dvoma alebo viacerými skutkami, zvyšuje sa horná hranica trestnej sadzby odňatia slobody trestného činu z nich najprísnejšie trestného o jednu tretinu. Horná hranica zvýšenej trestnej sadzby nesmie prevyšovať dvadsaťpäť rokov a pri mladistvých trestnú sadzbu uvedenú v § 117 ods. 1 alebo 3. Popri treste odňatia slobody možno v rámci úhrnného trestu uložiť aj iný druh trestu, ak by jeho uloženie bolo odôvodnené niektorým zo súdených trestných činov.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj hornú hranicu trestnej sadzby najprísnejšie trestného ZLOČINU uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona za ktorí je páchateľ stíhaný alebo obžalovaný (v rokoch alebo mesiacoch).

Zadaj roky
Zadaj mesiace
Na vyjadrenie desatinného miesta používajte " . " a ďalej v prípade, že disponujete len údajom v rokoch do kolónky mesiace zadajte '0' a opačne. Mesiace zadávajte v rozmedzí 1 až 12

Zadaj dolnú hranicu trestnej sadzby najprísnejšie trestného ZLOČINU uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona za ktorí je páchateľ stíhaný alebo obžalovaný (v rokoch alebo mesiacoch).

Zadaj roky
Zadaj mesiace
Na vyjadrenie desatinného miesta používajte " . " a ďalej v prípade, že disponujete len údajom v rokoch do kolónky mesiace zadajte '0' a opačne. Mesiace zadávajte v rozmedzí 1 až 12

PRÍKLAD:

Pri trestnom čine Krádež podľa § 212 ods.4 Trestného zákona (zločin)je

  • horná hranica sadzby trestu odňatia slobody 10 rokov,
  • dolná hranica sadzby trestu odňatia slobody 4 roky.

Teda na výpočet zvýšenia hornej hranice trestnej sadzby použijeme hore uvedený vzorec a zvýšenú hornú sadzbu vypočítame nasledovne.

Hz= 10+(10/3)=13,33 teda 10 rokov a 4 mesiace

Horná zvýšená sadzba je teda 13 rokov a 4 mesiace

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE