FORMIAX

 

Lineárna rovnica o jednej neznámej

 

 

ax+b=0

Pričom "a" nerovná 0

ČO TO JE ?

Rovnica je zápis rovnosti dvoch algebraických výrazov. Rovnica je pravdivá (platí rovnosť výrazov), ak hodnota jej pravej strany a ľavej strany je pre danú hodnotu premennej rovnaká. Premenná v rovnici sa nazýva neznáma.

Hodnoty neznámej, pre ktoré nastáva rovnosť pravej a ľavej strany rovnice nazývame korene rovnice alebo riešenie rovnice.

 

 

VÝPOČET:
X
+
=

PRÍKLAD:

Do hore uvedeného vzorca

ax+b=0 dosadíme neznáme a,b pričom a sa nesmie rovnať 0. Tak isto na ľavej strane zameníme číslo 0

Teda napr.

2x+2=8

potom

2x=8/-2

x=6/2

x=3

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE