FORMIAX

 

Obsah a objem ihlana so štvorcovou podstavou

 

 

S = SZ+SP

SZ = a*a

SP = 4*((a*vs)/2)*4

V=(SZ*v)/3

S = obsah

V = objem

S =stred

a = strana a

v = výška

vs = výška strany plášťa

SZ = obsah základne

SP = obsah plášťa

ČO TO JE ?
Ihlan je teleso, v ktorom sú rohy rovinného mnohouholníka  (nazývané podstava) priamočiaro spojené s nejakým bodom (nazývaným vrchol ihlana) a nachádzajúcim sa mimo roviny tohto mnohouholníka.

 

 

VÝPOČET:

Zadaj mieru v ktorej chceš počítať. napr. cm

Zadaj stranu "a" základne

Zadaj výšku

Zadajte počet desatinných miest

PRÍKLAD:

Strana podstavy Ihlana je 4 cm, výška ihlana je 6 cm. Vypočítajme Obsah a Objem ihlana.

Obsah Ihlana:

Najvprv vypočítame obsah podstavy ako SP= a*a = 4*4=16 cm2

Na výpočet plášťa potrebujeme výšku strany tú vypočítame pomocou Pytagorovej vety c2=a2+b2. Namiesto a2 dosadíme a/2 teda 4/2=2 a namiesto b2 výšku 6. potom c2=2*2+6*6=40

c=√40=6,32.

Výška strany je teda 6,32 cm

Obsah plášťa potom vypočítame ako SP = 4*((a*vs)/2)*4 = 4*((4*6,32)/2)*4 =50,56 cm2

Obsah Ihlana je potom súčtom základne a plášťa teda 16+50,56 = 66,56 cm2

Objem Ihlana:

Do vzorca V=(SZ*v)/3 dosadíme V=(16*6)/3 = 32 cm3

 

 

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ:

 

 

KOMENTÁRE