FORMIAX - BLOG

Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky
Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky
Blog
PRÁVO

Poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti.

Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti plnia funkciu prostriedku individualizácie trestu. Preto ovplyvňujú druh a výmeru ukladaného trestu a to buď ... 

Dušan Uhrin, 28. november 2017

PRÁVO

Úroky z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch

Podľa § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka (Omeškanie dlžníka) ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania ... 

Dušan Uhrin, 12. november 2017

PRÁVO

Úroky z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch

Podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon 313/1990 Zb. v znení) ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením... 

Dušan Uhrin, 4. november 2017