FORMIAX - BLOG

Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky
Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky

Úroky z omeškania v občianskoprávnych vzťahoch od 1.1.2009.

Autor:
Mgr. Dušan Uhrin
Publikované
12.11.2017

Podľa § 517 ods.2 Občianskeho zákonníka (Omeškanie dlžníka) ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.
Týmto vykonávacím predpisom je nariadenie vlády č. 87/1995 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a to hlavne od 1.1.2009 po prijatí EUR nasledovných predpisov ktoré toto nariadenie novelizovali a to:

  • Nariadenie vlády č. 586/2008 Z.z.
  • Nariadenie vlády č. 20/2013 Z.z.

Súčasný platný právny stav:
Podľa v súčasnosti platného právneho stavu teda podľa súčasného znenia nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. presnejšie podľa § 3 je výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky2) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu.
Zmeny:
Od prijatia Eura sa však tento platný právny stav menil. Podľa nariadenia vlády 87/1995 Z.z. v znení nariadenia vlády č. 586/2008 Z.z. platného od 1.1.2009 presnejšie podľa § 3 ods.1 výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Teda vývoj bol nasledovný ako je vidieť v tabuľke a môžete si ju určiť pomocou kalkulačky tu.
Ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2009, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2008.
Výška úrokov z omeškania v znení nariadenia vlády 568/2008 Z.z.ktorým sa mení a doplna nariadenie vlády 87/1995 Z.z.


Od - Do

Základná úroková sadzba ECB

Úrok z omeškania

Od 1.1.2009 do 20.1.2009

2,50 %       

10,50 %

Od 21.1.2009 do 10.3.2009

2,00 %

10,00 %

Od 11.3.2009 do 7.4.2009

1,50 %

9,50 %

Od 8.4.2009 do 12.5.2009

1,25 %

9,25 %

Od 13.5.2009 do 12.4.2011

1,00 %

9,00 %

Od 13.4.2011 do 12.7.2011

1,25 %

9,25 %

Od 13.7.2011 do 8.11.2011

1,50 %

9,50 %

Od 9.11.2011 do 13.12.2011

1,25 %

9,25 %

Od 14.12.2011 do 10.7.2012

1,00 %

9,00 %

Od 11.7.2012 do 31.1.2013

0,75 %

8,75 %

Podľa nariadenia vlády 87/1995 Z.z. v znení nariadenia vlády č. 20/2013 Z.z. platného od 1.2.2013 presnejšie podľa § 3  výška úrokov z omeškania je o päť percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Teda vývoj bol nasledovný ako je vidieť v tabuľke a môžete si ju určiť pomocou kalkulačky tu.
Ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.
Výška úrokov z omeškania v znení Nariadenia vlády č.20/2013 od 1.2.2013 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády č.. 87/1995 Z.z.


Od - Do

Základná úroková sadzba ECB

Úrok z omeškania

Od 1.2.2013 do 7.5.2013          

0,75 %

5,75 %

Od 8.5.2013 do 12.11.2013

0,50 %

5,50 %

Od 13.11.2013 do 10.6.2014

0,25 %       

5,25 %

Od 11.6.2014 do 9.9.2014

0,15 %       

5,15 %

Od 10.9.2014 do 8.12.2015

0,05 %

5,05 %

Od 9.12.2015 do 15.3.2016

0,05 %

5,05 %

Od 16.3.2016 do súčastnosť

0,00 %

5 %