FORMIAX - BLOG

Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky
Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky

Úroky z omeškania v obchodnoprávnych vzťahoch od 1.1.2009.

Autor:
Mgr. Dušan Uhrin
Publikované
04.11.2017

Podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákon 313/1990 Zb. v znení) ak výška úrokov z omeškania nebola dohodnutá, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania v sadzbe, ktorú ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.
Súčasný stav:
Týmto nariadením je nariadenie vlády č. 21/2013 Z.z. ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Toto nariadenie vlády bolo novelizované nariadením vlády č. 303/2014 Z.z. v § 1 odsek 1 a 2 ktoré znejú nasledovne a jedná sa o v súčasnosti platný právny stav:
„(1) Sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky 1) platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.
(2) Namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej podľa odseku 1 môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky 1) platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.“.
Táto úprava je účinná od 1. januára 2015 a ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2015, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov účinných do 31. decembra 2014.
Stav pred 31.12.2014:
Podľa § 1 vtedy platného právneho stavu teda podľa nenovelizovaného nariadenia vlády č. 31/2013 Z.z.  sa sadzba úrokov z omeškania sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého tohto kalendárneho polroka omeškania.
Podľa odseku 2 namiesto úrokov z omeškania podľa sadzby určenej podľa odseku 1 môže veriteľ požadovať úroky z omeškania v sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky 1) platnej k prvému dňu omeškania zvýšenej o deväť percentuálnych bodov; takto určená sadzba úrokov z omeškania platí počas celej doby omeškania.
Ak veriteľ požaduje úroky z omeškania v sadzbe určenej podľa odseku 1, použije sa tento spôsob určenia úrokov z omeškania počas celej doby omeškania.
Toto nariadenie platí od 1.2.2013 a  ak záväzkový vzťah vznikol pred 1. februárom 2013, výška úrokov z omeškania sa riadi podľa predpisov občianskeho práva účinných k 31. januáru 2013 aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.
 Výška úrokov z omeškania v znení Nariadenia vlády č.21/2013 od 1.2.2013 aj v zmysle jeho novelizćie 3003/2014 Z.z. , § 1 ods.2 Nariadenia vlády


Od - Do

Základná úroková sadzba ECB

Úrok z omeškania § 1 ods.2  NV

1.2.2013

0,75 %       

9,75 %

8.5.2013

0,50 %       

9,50 %

13.11.2013

0,25 %

9,25 %

11.6.2014

0,15 %       

9,15 %

10.9.2014

0,05 %

9,05 %

9.12.2015

0,05 %       

9,05 %

16.3.2016

0,00 %

9 %

Stav pred 1.2.2013:
Sa riadil spoločne pre občianskoprávne a aj obchodnoprávne vzťahy nariadením vlády Slovenskej republiky č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Podľa nariadenia vlády 87/1995 Z.z. v znení nariadenia vlády č. 586/2008 Z.z. platného od 1.1.2009 presnejšie podľa § 3 ods.1 výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. Teda vývoj bol nasledovný ako je vidieť v tabuľke a môžete si ju určiť pomocou kalkulačky tu.
Výška úrokov z omeškania v znení nariadenia vlády 568/2008 Z.z.ktorým sa mení a doplna nariadenie vlády 87/1995 Z.z.


Od - Do

Základná úroková sadzba ECB

Úrok z omeškania

Od 1.1.2009 do 20.1.2009

2,50 %       

10,50 %

Od 21.1.2009 do 10.3.2009

2,00 %

10,00 %

Od 11.3.2009 do 7.4.2009

1,50 %

9,50 %

Od 8.4.2009 do 12.5.2009

1,25 %

9,25 %

Od 13.5.2009 do 12.4.2011

1,00 %

9,00 %

Od 13.4.2011 do 12.7.2011

1,25 %

9,25 %

Od 13.7.2011 do 8.11.2011

1,50 %

9,50 %

Od 9.11.2011 do 13.12.2011

1,25 %

9,25 %

Od 14.12.2011 do 10.7.2012

1,00 %

9,00 %

Od 11.7.2012 do 31.1.2013

0,75 %

8,75 %