FORMIAX - BLOG

Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky
Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky

Poľahčujúce okolnosti a priťažujúce okolnosti podľa Trestného zákona.

Autor:
Mgr. Dušan Uhrin
Publikované
28.11.2017

Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti plnia funkciu prostriedku individualizácie trestu. Preto ovplyvňujú druh a výmeru ukladaného trestu a to buď v prospech alebo neprospech páchateľa. Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti možno použiť pri ukladaní každého druhu trestu. Výnimku však predstavuje ukladanie trestu za trestný čin, ktorého zákonnými znakmi sú aj okolnosti poľahčujúce alebo priťažujúce. V tomto prípade sa aplikuje ustanovenie § 38 ods. 1 TZ, podľa ktorého na okolnosť, ktorá je zákonným znakom trestného činu, nemožno prihliadnuť ako na poľahčujúcu okolnosť, priťažujúcu okolnosť, okolnosť, ktorá podmieňuje uloženie trestu pod zákonom ustanovenú dolnú hranicu trestnej sadzby alebo okolnosť ktoré podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby. Toto ustanovenie zabraňuje, dvojitému pričítaniu tej istej skutočnosti, či už v prospech alebo neprospech páchateľa.
 Výpočet poľahčujúcich alebo priťažujúcich okolnosti stanovuje Trestný zákon v § 36 poľahčujúce okolnosti a v § 37 priťažujúce okolnosti. Ide o taxatívne zakotvenie právne významných skutočností, ktoré ex lege vplývajú na výmeru toho ktorého trestu podľa ich vzájomného pomeru.
Poľahčujúcou okolnosťou je to, že páchateľ:

 • spáchal trestný čin v ospravedlniteľnom silnom citovom rozrušení,
 • spáchal trestný čin v dôsledku nedostatku vedomostí alebo skúseností,
 • spáchal trestný čin v spojitosti s negatívnymi dôsledkami svojej choroby,
 • spáchal trestný čin vo veku blízkom veku mladistvých alebo ako osoba vo vyššom veku, ak táto skutočnosť mala vplyv na jeho rozumovú alebo vôľovú spôsobilosť,
 • spáchal trestný čin pod tlakom odkázanosti alebo podriadenosti,
 • spáchal trestný čin pod vplyvom hrozby alebo nátlaku,
 • spáchal trestný čin v dôsledku núdze, ktorú si sám nespôsobil,
 • spáchal trestný čin pod vplyvom tiesnivých osobných pomerov alebo rodinných pomerov, ktoré si sám spôsobil,
 • spáchal trestný čin odvracajúc útok alebo iné nebezpečenstvo alebo konajúc za okolností, ktoré by za splnenia ďalších predpokladov inak vylučovali trestnosť činu, ale konal bez toho, že by boli celkom splnené podmienky nutnej obrany, krajnej núdze, výkonu práva a povinnosti alebo súhlasu poškodeného, oprávneného použitia zbrane, dovoleného rizika alebo plnenia úloh agenta,
 • viedol pred spáchaním trestného činu riadny život,
 • pričinil sa o odstránenie škodlivých následkov trestného činu alebo dobrovoľne nahradil spôsobenú škodu,
 • priznal sa k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval,
 • sám oznámil trestný čin príslušným orgánom,
 • napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom,
 • prispel k odhaleniu alebo usvedčeniu organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny.

Priťažujúcou okolnosťou je to, že páchateľ:

 • spáchal trestný čin z obzvlášť zavrhnutia hodnej pohnútky,
 • spáchal trestný čin ako odplatu voči inému za to, že voči páchateľovi plnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu, najmä proti učiteľovi alebo vychovávateľovi,
 • spáchal trestný čin preto, aby inému zmaril alebo sťažil uplatnenie jeho základných práv a slobôd, alebo preto, aby uľahčil alebo zakryl iný trestný čin,
 • spáchal trestný čin za živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti vážne ohrozujúcej život alebo zdravie ľudí, iné základné práva a slobody, ústavné zriadenie, majetok, verejný poriadok alebo mravnosť,
 • zneužil svoje zamestnanie, povolanie, funkciu alebo postavenie na dosiahnutie neoprávnenej alebo neprimeranej výhody,
 • spáchal trestný čin verejne,
 • spáchal trestný čin na mieste požívajúcom podľa všeobecne záväzného právneho predpisu osobitnú ochranu, najmä v dome alebo v byte iného,
 • spáchal viac trestných činov,
 • zneužil na spáchanie trestného činu osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná,
 • spáchal trestný čin ako organizátor,
 • spáchal trestný čin v spojení s cudzou mocou alebo cudzím činiteľom,
 • bol už za trestný čin odsúdený, súd môže podľa povahy predchádzajúceho odsúdenia na túto okolnosť neprihliadať.

Podľa pomeru poľahčujúcich a priťažujúcich okolností platí, že ak prevažuje pomer poľahčujúcich okolností, znižuje sa horná hranica zákon ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu (§ 38 ods.3 Trestného zákona môžete si vypočítať tu.) a ak prevažuje pomer priťažujúcich okolností (§ 38 ods.4 Trestného zákona môžete si vypočítať tu.), zvyšuje sa dolná hranica zákonom ustanovenej trestnej sadzby o jednu tretinu.  
Použitie priťažujúcich okolností je možné len ak boli páchateľom zavinené, postačuje zavinenie z nedbanlivosti, pokiaľ zákon nevyžaduje úmyselné zavinenie. Oproti poľahčujúcim okolnostiam priťažujúce okolnosti musia existovať už v čase spáchania trestného činu, ich dodatočné „objavenie sa“ nemá vplyv na posúdenie. Priťažujúca okolnosť charakterizuje okolnosti a podmienky, za ktorých bol trestný čin spáchaný