FORMIAX - BLOG

Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky
Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky

Základné pojmy ktoré pojmy by ste mali vedieť keď sa rozhodnete investovať do akcii.

Foto zdroj: Pixbay.com

Autor:
Mgr. Dušan Uhrin
Publikované
30.03.2020

Človek ktorý sa rozhodne investovať do akcii či už zvolí formu investovania prostredníctvom nejakého produktu poskytovaného nejakou finančnou inštitúciou, či už bankou alebo inou alebo sa rozhodne nakupovať priamo akcie alebo iné produkty, ktoré súvisia s akciami by mal byť v určitom obraze o základných pojmoch a skutočnostiach, ktoré toto investovanie obnáša. Cieľom tejto série článkov je oboznámiť čitateľa aspoň so základnými pojmami ktoré by mal poznať pred tým ako sa pre takúto investíciu rozhodne.
Čo je to akciová spoločnosť?
Jedná sa o druh obchodnej spoločnosti, kde základné imanie je rozdelené na určitý počet podielov, ktoré sa nazývajú akcie. V praxi to vyzerá tak, že obyčajne na úvod nejaká osoba má nejaký podnikateľský zámer. Dnes najčastejšie v oblasti informačných technológii. Osoba však nemá na realizáciu tohto zámeru finančné prostriedky. Aby ich získala založí táto osoba spolu s investormi (tí čo majú peniaze) akciovú spoločnosť. Investori investujú peniaze a osoba čo má zámer tento zámer, ktorý sa nejako ocení. Takže napr. na realizáciu projektu bude treba 1 mil Eur. Zámer teda napr. počítačový program sa ocení na 300.000 Eur a zvyšok vo forme peňazí dajú investori teda 700.000. Každý z nich získa za to akcie napr. po 1000 Eur teda ten čo má nápad-program 300 akcii a investori celkom 700 akcii. Tu treba ešte dodať že akciová spoločnosť je spoločnosťou kapitálovou, pretože sa tu spája kapitál na dosiahnutie určitého cieľa – na založenie spoločnosti, ktorá by mala generovať v budúcnosti zisk – dividendu, ak sa jej bude dariť. Ak nie, investori o peniaze prídu – teda znášajú riziko, že sa projekt nepodarí.
Čo je to akcia?
Akcia v akciovej spoločnosti je spomínaný podiel a vyjadruje mieru akou sa jej držiteľ podieľa na riadení spoločnosti. Je cenným papierom. Ak niekto vlastní povedzme 200 akcii v spoločnosti, ktorá ich má celkom 1000 tak sa podieľa na riadení spoločnosti 2000/1000 teda asi 20 percentami. Čo je však pre nás podstatné, že akcie sú prevoditeľné. Teda sa dajú predať a kúpiť a to za cenu ktorá je medzi kupujúcim a predávajúcim dohodnutá.
Čo je to cena akcie?
Aby kupujúci vedel za akú cenu má akcie kúpiť a predávajúci predať na akciových burzách sa každodenne určuje na základe ponuky a dopytu po akciách jednotlivých firiem ich cena. Cena sa určuje v každý pracovný deň a je tak pre účastníkov týchto obchodov smerodajná alebo lepšie povedané orientačná aby vedeli cenu za akú ju majú kupovať alebo predávať. Samozrejme nie každá akcia sa obchoduje na burze a tam sa cena určuje iným spôsobom. Toto však pre potreby týchto článkov nie je podstatné.
Je cena akcie stála a môže akcia stratiť na hodnote?
Nie, cena akcie stála nie je. Jej hodnota kolíše v závislosti aké hospodárske výsledky spoločnosť dosahuje a tak isto ako je finančne zdravá. Cenu akcie môžu ovplyvniť či už negatívne alebo pozitívne aj iné faktory ako hospodárska kríza, vojny a podobne kedy ceny klesajú bez ohľadu na hospodárske výsledky spoločnosti a jej zdravie. Na druhej strane môže cenu zas pozitívne ovplyvniť aj pozitívne očakávanie jej budúceho vývoja.
Čo je to dividenda?
Veľké množstvo spoločnosti vypláca držiteľom akcii – akcionárom určitú časť z čistého zisku spoločnosti a to tým spôsobom, že takto vyčlenený zisk rozdelí počtom akcii. Suma ktorá takto pripadne na jednu akciu sa nazýva dividenda. Dividendu vyplácajú spoločnosti každý rok, pričom jej vyplácanie môžu rozdeliť buď na dve alebo štyri splátky.

Pokračovanie tu: