FORMIAX - BLOG

Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky
Matematika Fyzika Ekonomika Právo Iné Kalkulačky

Investovanie do dividend alebo ako z nich žiť na dôchodku - II.

Foto zdroj: unsplash.com

Autor:
Mgr. Dušan Uhrin
Publikované
26.04.2020

V minulom článku som sa zaoberal zvyšovaním hodnoty dividendy oproti pôvodne investovanej sume 10.000 USD. Zdôraznil som, že sa zaoberám len týmto zvyšovaním bez reinvestovania dividendy (dividendy sme míňali a nie ich šetrili na dôchodok). V tomto článku sa budeme zaoberať reinvestovaním dividend, ktoré získame za 40 rokov a nebudeme zatiaľ spájať túto reinvestíciu so zvyšovaním hodnoty dividendy.

Za príklad zobrali spoločnosť Coca Cola. Tá k 22.5.2019 vyplácala dividendu vo výške 3,25 % ročne – p.a. (per annum). Tento údaj je pre nás však dosť nepodstatný nakoľko výška dividendy v percentách sa časom mení. Ako teda počítať?

V minulosti KO vyplácala percentuálne nasledovné dividendy:

Coca cola dividenda

Zdroj: https://www.gurufocus.com/stock/KO/dividend
Teda KO vyplácala dividendu v priemere 2 perc ročne od roku 1990. Samozrejme údaje z minulosti nie sú zárukou toho že tomu bude tak aj v budúcnosti ale inými údajmi nedisponujeme a KO je dividendový aristokrat teda a teda určitým vodítkom by pre nás tento údaj byť mohol, hlavne ak si predstavíme, že ľudia nápoje piť neprestanú a KO je jedným z ich najväčších producentov.

Ak znova použijeme zložený úrok tak zistíme že za 40 rokov sme len reinvestovaním 2 % dividendy zarobili z 10.000 USD celkom 22.080 USD. Teda v čistom 12.080 USD.
Výpočet:

Pre výpočet použijeme vzorec:

  p
S = So . ( 1 +  ----------- ) n

                        100 %      
Kde:
 • u = úrok je suma o ktorú sa navýši istina
 • p = úroková miera vyjadruje počet percent z istiny za úrokové obdobie
 • S = výsledná suma, ktorú dostaneme po úročení
 • S0 = istina, teda počiatočná suma, ktorú si požičiavame (vkladáme)
 • n = počet úrokových období
 • úrokové obdobia:
  • p. a. = per annum = ročné
  • p. s. = per semestre = polročné
  • p. q. = per quartale = štvrťročné
  • p. m. = per mensem = mesačné
  • p. sept. = per septimanam = týždenné
  • p. d. = per diem = denné

Zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Zlo%C5%BEen%C3%A9_%C3%BAro%C4%8Denie

Teda:                            p                                                 2
S = So . ( 1 +  ----------- ) n = 10.000 . ( 1 + ----------- ) 40 = 10.000 . 1,0240 =
100 %                             100 %

10.000 . 2.2080 = 22.080 USA – 10.000 USD (vložené) = 12.080 USD.

Nie veľa? V Spojení s rastom dividendy to bude zaujímavé číslo ale o tom nabudúce.